தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தங்க நிலவரம்

0 44
24 கரட் 1 கிராம்ரூபாய் 21,960.00
24 கரட் 8 கிராம்  (1பவுன் )ரூபாய் 175,700.00
22 கரட் 1 கிராம் ரூபாய் 20,130.00
22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்)ரூபாய் 161,050.00
21 கரட்1 கிராம்ரூபாய் 19,220.00
21 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்)ரூபாய் 153,750.00
Leave A Reply

Your email address will not be published.