தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தங்க நிலவரம்

0 37

தங்க விலையில் சிறிது சரிவு காணப்படுவதாக இன்றைய தங்க நிலவரம் மூலம் தெரிய வருகிறது.

ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை ரூ. 622,034.00 ஆகும்.

24 கரட் 1 கிராம்ரூபாய் 21,950.00
24 கரட்8 கிராம்  (1பவுன் )ரூபாய் 175,550.00
22 கரட் 1 கிராம் ரூபாய் 20,130.00
22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்)ரூபாய் 161,000.00
21 கரட்1 கிராம்ரூபாய் 19,210.00
21 கரட்8 கிராம் (1 பவுன்)ரூபாய் 153,650.00
Leave A Reply

Your email address will not be published.