தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன?

0 405

ஒரு மனிதனின் முழு உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மீக ரீதியாக நலமுடன் இருக்கும் நிலையே ஆரோக்கியம் எனப்படுகிறது. ஆரோக்கியம் என்பது உடலைப் பராமரிப்பதும், பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படும் சாத்தியங்களைக் குறைக்க உரிய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

உடலியல் மற்றும் மனம் சார்ந்த மாற்றங்களுக்கு உடல் வெளிப்படுத்தப்படும் போது, இயற்கையாகவே உடலானது அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சியை மாற்ற திறன்களைப் பயன்படுத்தி தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறது – அப்போது தான் தொடர்ந்து இயல்பாக இயங்க முடியும்;  இந்த திறனே ஆரோக்கியம் எனப்படுகிறது.

ஒரு நபர் தனது வழக்கமான அன்றாட செயல்பாடுகளை சீரான முறையில் மேற்கொள்ள ஆரோக்கியத்தை நன்கு வைத்திருப்பது உதவும்.

ஒரு நபரின் உடல் ஆரோக்கியம் என்பது உடல் எந்த நோயினாலும் பாதிக்கப்படவில்லை என்பதாகும். அதேசமயம் மனநலம் அல்லது சமூக ஆரோக்கியம் என்பது ஒரு நபரின் பல்வேறு சமூகப் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் திறனால் அறியப்படுகிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.