தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய வானிலை அறிக்கை

அலை போன்ற வளிமண்டலத் தளம்பல் நிலை காரணமாக மழையுடனான வானிலை நிலைமை மேலும் தொடரக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல்