தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய பாராளுமன்ற அமர்வு (Live)

0 60

பாராளுமன்ற அமர்வு இன்று (25) மு.ப. 09.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகியதுடன், மு.ப. 09.30 மணி முதல் மு.ப. 10.00 மணி வரை வாய்மூல விடைக்கான வினாக்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனையடுத்து, மு.ப. 10.00 மணி முதல் பி.ப 6.00 மணி வரை 2024 ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தின் (வரவுசெலவுத்திட்டம்) குழுநிலை விவாதம் இடம்பெறவுள்ளது. 

அதன்பின்னர், பி.ப. 6.00 மணி முதல் பி.ப. 6.30 மணிவரை எதிர்க்கட்சியினால் கொண்டுவரப்படும் பிரேரணைக்கு அமைய சபை ஒத்திவைப்பு நேரத்தின் போதான விவாதம் நடைபெறும்.


Leave A Reply

Your email address will not be published.