தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

SLBFE இன் அறிவிப்பு

வெளிநாட்டு வேலைகளுக்கு செல்லும் குழந்தைகளைக் கொண்ட பெண்களுக்கு SLBFE இன் அறிவிப்பு

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புப் பணியகம் (SLBFE) வெளிநாட்டு வேலைக்காகச் செல்லவிருக்கும் குழந்தைகளைக் கொண்ட பெண்களுக்கான புதிய