தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

NVQ சான்றிதழ்

தரமற்ற NVQ சான்றிதழ் வழங்கிய நிறுவனங்கள் இடைநிறுத்தம்

தரமற்ற NVQ சான்றிதழ்களை வழங்கும் 81 கல்வி நிறுவனங்களை இடைநிறுத்தியுள்ளதாக COPE இன் மூன்றாம் நிலைக் கல்வி தொடர்பான உப குழுக்கள்