தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

50 மின்சார பஸ்

இலங்கையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள“ஈ-பேருந்து” முன்னோடித் திட்டம்

வினைத்திறனான மற்றும் தரமான போக்குவரத்து சேவையை முன்னெடுப்பதற்காக 50 மின்சார பேருந்துகளை பாவனையில் ஈடுபடுத்தும் “ஈ-பேருந்து”