தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மேலதிக வகுப்புகளுக்கு தடை

மேலதிக வகுப்புகளுக்கு தடை

நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் மேலதிக வகுப்புகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் செயலமர்வுகளை நடத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.