தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

புதிய இறப்புச் சான்றிதழை தயாரிக்க நடவடிக்கை

புதிய இறப்புச் சான்றிதழை தயாரிக்க நடவடிக்கை

உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் பரிந்துரைகளுக்கு அமைய தயாரிக்கப்படும் புதிய இறப்புச் சான்றிதழை அடுத்த வாரம் முதல் விநியோகிக்க நடவடிக்கை