தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

“நிஷிமுரா” வால் நட்சத்திரம்

வாழ்நாளில் ஒருமுறை மட்டுமே காணக்கூடிய அனுபவமாக கருதப்படும் : “நிஷிமுரா” வால் நட்சத்திரம்

வாழ்நாளில் ஒருமுறை மட்டுமே காணக்கூடிய அனுபவமாக கருதப்படும் “நிஷிமுரா” வால் நட்சத்திரத்தை அடுத்த மூன்று நாட்களில் வெறும் கண்களால்