தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

நாட்டில் கீரி சம்பா அரிசிக்கு  எந்த  தட்டுப்பாடும் கிடையாது

நாட்டில் கீரி சம்பா அரிசிக்கு  எந்த  தட்டுப்பாடும் கிடையாது – மஹிந்த அமர வீர

நாட்டில் கீரி சம்பா அரிசிக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் கிடையாது. அரிசி மாபியாக்கள் செயற்கையாக மேற்கொண்ட செயல்பாடுகளே