தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தவணை விடுமுறை

பாடசாலைகளுக்கான தவணை விடுமுறை தொடர்பில் வெளியான அறிவித்தல்

அரச மற்றும் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் பாடசாலைகளுக்கான தவணை விடுமுறை தொடர்பில் வெளியான அறிவித்தல் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக