தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சுமார் 4000 கிராம உத்தியோகத்தர்களை ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கை

சுமார் 4,000 கிராம உத்தியோகத்தர்களை ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கை

வெற்றிடமாக உள்ள சுமார் 4,000 கிராம உத்தியோகத்தர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வது தொடர்பான பணிகள் தற்போது இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளதாக