தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சனத்தொகை மற்றும் வீட்டுக் கணக்கெடுப்பு

சற்று முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சனத்தொகை மற்றும் வீட்டுக் கணக்கெடுப்பு 

பத்து வருடங்களுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் சனத்தொகை மற்றும் வீட்டுக் கணக்கெடுப்பு சற்று முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்