தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

கல்லீரல் பாதிப்பில் இருந்து தப்புவது எப்படி?

கல்லீரல் பாதிப்பில் இருந்து தப்புவது எப்படி?

மனித உடலில் உள்ள 5 முக்கிய உறுப்புகளில் கல்லீரலும் ஒன்று. நம் உடல் உறுப்புகளில் மூளைக்கு அடுத்து இரண்டாவது பெரிய மற்றும் மிகவும்