தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இலத்திரனியல் பொருட்களை கடத்துபவர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை!

தங்கம், இலத்திரனியல் பொருட்களை கடத்துபவர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை!

தங்கம் மற்றும் இலத்திரனியல் பொருட்கள் உட்பட தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை கடத்துபவர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனைகளை விதிக்க இலங்கை சுங்கம்