தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இன்றைய சிந்தனை துளிகள்

இன்றைய சிந்தனை துளிகள்

கவலையை தீர்க்க வேண்டும்என்றால்.. அதன் ஆணி வேரைகண்டுபிடிக்க வேண்டும்.! பேச வேண்டிய நேரத்தில் மட்டும்பேசினால்.. உங்கள்

இன்றைய சிந்தனை துளிகள்

எண்ணங்கள் என்னும்மந்திர சாவியை சரியாகபயன்படுத்தினால்.. திறக்காதகதவுகளையும் திறக்க முடியும்.! அடுத்தவரை குறை சொல்வதைநிறுத்தும்

இன்றைய சிந்தனை துளிகள்

01. கவலையை தீர்க்க வேண்டும்என்றால்.. அதன் ஆணி வேரைகண்டுபிடிக்க வேண்டும்.! 02. பேச வேண்டிய நேரத்தில் மட்டும்பேசினால். உங்கள்