தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன?

ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன?

ஒரு மனிதனின் முழு உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மீக ரீதியாக நலமுடன் இருக்கும் நிலையே ஆரோக்கியம் எனப்படுகிறது. ஆரோக்கியம் என்பது உடலைப்