தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அரச ஊழியர்களுக்கு

அரச ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கப்பட்ட சம்பளத்தின் ஒரு பகுதி ஜனவரி முதல்!!

அரச ஊழியர்களுக்கு வரவு செலவுத்திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள பத்தாயிரம் ரூபா சம்பள அதிகரிப்பில் இருந்து ஐயாயிரம் ரூபாவை