தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

தனியார்த் துறை ஊழியர்களின் ஓய்வுபெறும் வயதெல்லை அதிகரிப்பு

0 61

தனியார்த் துறை ஊழியர்களின் ஓய்வுபெறும் வயதெல்லையை அதிகரிப்பதற்கான சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இதனடிப்படையில் ஓய்வுபெறும் வயதெல்லையை 60 வயது வரையில் அதிகரிப்பதற்கான சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.