தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தின மின் வெட்டு முழு விபரம்.

0 41

ஒவ்வொரு வலயத்திலும் உள்ள பிரதேசங்களில் 2 மணித்தியாலங்கள் 15 நிமிட நேர மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும்.

💥 A, B, C, P, Q

பி.ப. 04.15 – பி.ப. 6.30 வரை 2 மணித்தியாலங்கள் 15 நிமிடங்கள்

⭕ 02:00 PM -04:15 PM ➖ A, B, C, P, Q

💥 M,N,O | X,Y,Z

மு.ப. 5.00 – மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

⭕ 05:00 AM – 08:00 AM ➖ M, N, O, X, Y, Z

💥 CC

மு.ப. 6.00 – மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்.

⭕ 06:00 AM – 09:00 AM ➖ CC

Leave A Reply

Your email address will not be published.